پرش لینک ها

اضافه شدن بخش جشنواره ها

دانش آموزان توی این بخش بعد از ورود به چالش‌های مختلف در راستای استعداد خود به جشنواره های مرتبط با همون مهارت معرفی می‌شوند.

پیام بگذارید

مشاهده
بکشید