پرش لینک ها

داستان بیناپلاس

مهارتکده خرد بینا در راستای مهارت آموزی و استعداد پروی در مسیر رسیدن به رشد و دانش تخصصی بازار کار از طریق ارائه مطالب کاربردی ویدیو محور و آزمون‌های ارزیابی به توسعه پلتفرم بینا پلاس پرداخته است. اپلیکیشن بینا پلاس تنها ویژه کودکان و نوجوانان نیست بلکه بصورت اختصاصی به توسعه فردی مهارتی در والدین و معلمین نیز پرداخته است.
بینا پلاس بر این اصل پایبند است که:

در مسیر رشد و تعالی فرزندان و والدین آنچنان که شایست شان اشد در کنارشان هستیم.

نیاز سازمان‌ها به منابع انسانی مستعد و متبحر از یک سو و تمایل در به دست آوردن جایگاه‌های با ارزش از سوی دیگر، رقابتی را به وجود می آورده که ما آنرا جنگ استعدادها می‌نامیم. با بررسی کودکان و نوجوانان می‌توان استعدادها را شناسایی و توسعه و پرورش داد و با مدیریت صحیح این استعدادها مسیر رشد و تعالی را برای آنان هموار ساخت.

چه کسانی به ما اعتماد کرده‌اند؟

1000+

دانش‌آموز

100+

کوچ

50+

معلم

20+

مدرسه

اهداف اساسی بیناپلاس

بیناپلاس در جهت رشد و تعالی کودکان و نوجوانان با تکیه بر هدف اصلی این اپلیکیشن مهارت آموزی و استعدادپروری و با تکیه بر اهداف اساسی زیر در کنار شما است.

همه کودکان و نوجوانان دارای استعداد هستند کافیست راه کشف شدن فرزندانتان را بیاموزید.

همه ما میدانیم تنها داشتن استعداد برای موفقیت کافی نیست و باید مهارت های اساسی را برای رسیدن به موفقیت در دنیای آینده به فرزندانمان بیاموزیم.

دنیای آینده دنیای مهارتهاست و انسانی موفق است که با هوشمندی بازارهای جدید و مقعیت شغلی های جدید را کشف کند و برای ورود به کسب و کار خود را آماده کند.

مشاهده
بکشید